Privacy

Inleiding

Het doel van dit document is om u op een eenvoudige manier alle nodige informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door de jeugddienst van de gemeente Sint-Agatha-Berchem, met het oog op de inschrijving van uw kinderen voor buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de gemeente.

 

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Om de activiteiten te organiseren, te factureren en de fiscale attesten uit te reiken, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 

·                naam, voornaam, rijksregisternummer van het kind en de ouders,

·                geboortedatum van het kind,

·                postadres

·                e-mailadres van de ouders,

·                telefoonnummer van de ouders of andere nuttige contactpersonen die u opgeeft,

·                praktische informatie (gezondheidsgegevens, dieet, enz.).

 

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van rechtmatigheid en voor de doeleinden die in de onderstaande tabel worden beschreven:

basis van rechtmatigheid

Verwerkte gegevens

doeleinde

Wettelijke verplichting

rijksregisternummer van het kind en de ouders

·    Voorinvulling van het fiscaal attest

·    Verplichte overdracht aan de FOD FINANCIEN voor de berekening van uw bijdrage

Overeenkomst die u aangaat

 

 

 

 

Aanvullende geïnformeerde toestemming

Naam, voornaam, postadres, geboortedatum kind, e-mailadres ouders en telefoonnummer

 

Belangrijke gezondheidsinformatie over uw kind

·    De activiteit organiseren

·    De factuur opmaken

 

 

 

·    De activiteit organiseren rekening houdend met de gezondheid van uw kind

·    Het kind snel de juiste zorgen laten toedienen in geval van ongeval of ziekte

toestemming

Praktische informatie zoals dieet etc.

De goede organisatie van de activiteit voor uw kind verzorgen

 

Als u ons niet voorziet van de informatie die vereist is op basis van het contract, kunnen we uw kind niet inschrijven voor de gewenste cursus.

Als u ons geen belangrijke gezondheidsinformatie over uw kind geeft, kan hij of zij in het geval van een ongeluk of ziekte op een verkeerde manier worden behandeld, wat ernstige gevolgen kan hebben of zelfs levensbedreigend kan zijn (bijv. allergie voor wespen) in functie van medische zorg.

Al deze gegevens worden 3 jaar bewaard.

 

 

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

 

·                De FOD Financiën, om hen de informatie te geven die ze nodig hebben om je bijdragen te berekenen,

·                De leverancier van de applicatie die gebruikt wordt om je kinderen online te registreren (hosting van de applicatie en gegevens),

·                VZW's en verenigingen die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteiten

 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Binnen de gemeentelijke administratie kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan :

·                Medewerkers van de jeugddienst die de activiteiten organiseren en evt fiscale attesten invullen.

·                medewerkers van de dienst financiën (alleen de gegevens die ze nodig hebben) in specifieke gevallen (bijv. gespreide betalingen of betalingen door derden).

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden in geen geval doorgegeven aan andere gemeentelijke diensten die uw inschrijvingsaanvraag niet behandelen, tenzij dit wettelijk verplicht is of als de behandeling van uw aanvraag of uw dossier dit vereist (bv. doorgifte aan de juridische dienst in geval van een geschil).

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere instanties of derden, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft of in toepassing van een wettelijke uitzondering.

 

Wat zijn uw rechten?

Je hebt het recht om :

 

             Duidelijke informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens

             Uw gegevens in te zien en een kopie ervan te krijgen

             Rechtzetting van uw gegevens te vragen

             Het wissen van gegevens te vragen (voor zover er geen verplichting is om deze gegevens te bewaren),

             om opschorting van de verwerking van uw gegevens verzoeken (zonder verwijdering)

             Uw toestemming intrekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken voor verwerkingen die op deze toestemming zijn gebaseerd.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de jeugddienst van de gemeente Sint-Agatha-Berchem (jeunesse.jeugd@berchem.brussels ) of met de functionaris voor gegevensbescherming (dpo@berchem.brussels ).

 

Meer informatie verkrijgen of een klacht indienen

 

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over de verwerking van uw gegevens die niet via bovenstaand adres zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (dpo@berchem.brussels ) of per post op ons algemene adres, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

Als u van mening bent dat uw gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ ).